Hola

A Maragda ens agrada la feina 

Proposa’ns qualsevol repte

Tenim noves solucions

Idees creatives 

En Maragda nos gusta trabajar

Propón cualquier reto

Tenemos nuevas soluciones

Ideas creativas

We like to work

Propose any challenge

We have new solutions

Creative ideas

Producció audiovisual / Producción audiovisual / Audiovisual production

publicitària – activista – educativa

Gestió de continguts / Gestión de contenidos / Content management

museus – exposicions – corporacions

Gestió de continguts

Diuen que som els millors Sherlock Holmes a l’hora de trobar el productor de la peça més exclusiva

Gestión de contenidos

Dicen que somos los mejores Sherlock Holmes cuando se trata de encontrar el productor de la pieza más exclusiva

Content management

People say that we are the best Sherlock Holmes to find the producer of the most exclusive piece

Arxiu

Creem i gestionem arxius. Actualitzem els formats per assegurar-ne la continuïtat en el temps

Archivo

Elaboramos y gestionamos archivos. Actualizamos formatos para asegurar la continuidad en el tiempo

Archive

We create and manage files. We update formats to ensure continuity over time

Films & Docs

nous formats i noves narratives / nuevos formatos y nuevas narrativasnew formats and new narratives